Over ons

Missie gedreven

Ze worden in ons land 'belangrijke maatschappelijke uitdagingen' genoemd. Over het kanaal spreekt men van 'wicked problems'. En onze noorderburen houden het op 'taaie vraagstukken'. Welke naam je ze ook geeft, uitdagingen als armoede, klimaatverandering of vereenzaming zijn inderdaad groots, belangrijk èn moeilijk op te lossen. Ze zijn hardnekkig en complex. Er zijn geen simpele oplossingen voor en ze kunnen niet aangepakt worden met een eenvoudige wetswijziging, subsidie of louter goede wil. Kenmerkend voor deze uitdagingen is dat ze immers vastgeroest zitten in bepaalde patronen en denkwijzen. 

Wil dit zeggen dat er geen oplossingen voor zijn? Dat we alle kennis overboord moeten gooien? Neen, er zijn in Vlaanderen gelukkig veel experimenten van sociale innovatoren - burgers, bedrijven, verenigingen - die er in slagen om op een creatieve manier om te gaan met deze interdependente en multi-layered uitdagingen. Als de bestaande aanpak kritisch wordt bekeken en we samen kunnen zoeken naar verbeteringen of nieuwe concepten, kunnen innovatiezoekers echte sociale verandering creëren. Het is de missie van de Sociale InnovatieFabriek om dat te stimuleren.

Kort gezegd: de Sociale InnovatieFabriek promoot, begeleidt en ondersteunt sociaal ondernemerschap en sociale innovatie ten voordele van maatschappelijke uitdagingen. In haar werking vertrekt de Fabriek van drie basiswaarden: aandacht voor gedeelde meerwaarde, een focus op sociale transformatie en impactgedrevenheid.

De werking

Het hoofddoel van de Sociale Innovatiefabriek is het vestigen van een cultuur rond sociale innovatie in Vlaanderen. Om hierin te slagen, wil ze iedereen in Vlaanderen informeren over sociale innovatie en sociaal ondernemerschap, hen enthousiasmeren mee te denken over concepten, hen activeren om deel te nemen aan (netwerk)activiteiten hierover, hen begeleiden zodat ze sociaal innovatieve concepten zo succesvol mogelijk kunnen uitwerken.

Voor wie?

De Sociale InnovatieFabriek werkt voor iedereen die sociaal wil ondernemen of innoveren. In Vlaanderen zijn er heel wat groepen die traditioneel sterk inzetten op sociale thema’s en ondernemerschap zoals maatschappelijke middenveldorganisaties en sociale ondernemers. Maar de poorten van de Sociale InnovatieFabriek staan open voor iedereen die mee wil denken, doen, leren of experimenteren met sociale innovatie en sociaal ondernemerschap en de mogelijkheden voor zijn/haar organisatie of onderneming. Ook overheidspartners, kennisinstellingen en bedrijven op zoek naar modellen van gedeelde meerwaarde kunnen bij ons terecht. 

Het team

De Sociale Innovatiefabriek is een kleine, dynamische organisatie. Het sterk kernteam bestaat uit volgende mensen:

  • Sarah Schelstraete, directeur
  • Annelies Roose, office- en eventmanager
  • Caroline Godts, kennismanager
  • Delphine Guiot, process manager
  • Karen Hiergens, netwerkmanager
  • Kathleen Melis, process manager
  • Sarah Decombel, communicatie- en communitymanager
  • Tomas De Groote, kennismanager

Bestuur en organisatie

Ben je geïnteresseerd in onze formele organisatiestructuur? Hier vind je informatie over onze algemene vergadering, het bestuursorgaan, ons dagelijks bestuur, de bijzondere volmachten en onze statuten.

De algemene vergadering
De algemene vergadering is het hoogste gezag van Sociale InnovatieFabriek vzw en bepaalt het beleid. Elk voorjaar komt de algemene vergadering samen om, onder andere, de jaarplanning, begroting, het financiële verslag en de toetreding van nieuwe leden te bespreken. De algemene vergadering telt minstens 20 leden die diverse van actoren uit ondernemingen, het maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen,… vertegenwoordigen.
 De leden van de algemene vergadering: 3E, Beweging.net, Bagaar, Blenders, Bond Beter Leefmilieu, Cera, De Ambrassade, De Federatie, De Verenigde Verenigingen, Familiehulp, Femma, Impact Capital, i-propeller, Jan Janssen (natuurlijk persoon), Joker, Kom Op Tegen Kanker, Christophe Marquez (natuurlijk persoon), Netwerk tegen Armoede, OP/TIL, Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant, Socialistische Mutualiteiten, Sociare, Taborgroep, Triodos, Verso, VITO en VOKA.

Het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt regelmatig geraadpleegd en is de sparringpartner voor het team en de directeur. Daarnaast bewaken de bestuurders de visie, missie en doelstellingen van de Sociale Innovatiefabriek. Het bestuursorgaan wordt voor een termijn van 3 jaar verkozen door de leden van de algemene vergadering. Het telt minstens 6 en hoogstens 9 leden die elk hun eigen knowhow rond de tafel brengen. De bestuurders treden collectief op als college. Twee bestuurders werden aangesteld om de vzw extern te vertegenwoordigen.

De meest recente beslissingen van de algemene vergadering omtrent het ontslag, de benoeming en herbenoeming van leden van het bestuursorgaan werden genomen op 14 mei 2020. Je kan het officiële document hier raadplegen (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 3/08/2020).

De leden van ons bestuursorgaan: Paul Ongenaert - Voorzitter (Taborgroep), Piet Colruyt (SI2Fund), Veerle Huwé (Sociare), Riet Ory (Femma), Sigrid Sypré (Samenlevingsopbouw Vlaams-Brabant), Ingrid Lieten (Verso) en Jos Sterckx (onafhankelijk bestuurder). 

Dagelijks bestuur en bijzondere gevolmachtigden
In principe vertegenwoordigt het bestuursorgaan de vzw. In de praktijk kan een bestuursorgaan beslissen dat de vzw in bepaalde gevallen mag worden vertegenwoordigd door bepaalde personen. De delegaties van bevoegdheden zijn opgenomen in een delegatiematrix en vastgelegd in het intern reglement van Sociale InnovatieFabriek vzw.

Statuten
Onze statuten kan je consulteren via deze link.

Intern reglement
Het interne reglement preciseert de sfeer en de werking van de Sociale InnovatieFabriek vzw. Het vult sommige artikelen van de statuten aan en omschrijft ze. Je kan het hier lezen.
 

De Sociale InnovatieFabriek wordt gesteund door: