Ga verder naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Behoudens schriftelijke afwijkende bepalingen, zijn al onze prestaties onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden. Door het feit zelf van de opdracht of het ondertekenen van de overeenkomst wordt de opdrachtgever verondersteld ze te kennen en ze te aanvaarden.

Wij wijzen alle algemene voorwaarden af die op documenten uitgaande van de opdrachtgever voorkomen. Alleen onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.

 1. Onze offertes houden voorstellen in om tot een overeenkomst te komen. Onze offertes moeten steeds gevolgd worden door een schriftelijke en ondertekende overeenkomst die volgt op de goedkeuring van de offerte door de opdrachtgever.
  Wij behouden ons het recht voor de voorwaarden en prijzen te wijzigen indien dit noodzakelijk wordt ingevolge gewijzigde omstandigheden.
 2. Met het oog op de uitvoering van de aan ons verleende opdrachten verbindt de opdrachtgever er zich toe om nauwgezet en op voorhand alle nodige middelen en materialen aan ons ter beschikking te stellen alsook alle nuttige informatie aan ons te verstrekken, en met ons samen te werken.
  Wij zijn niet verplicht om de deugdelijkheid na te gaan van de middelen en materialen die de opdrachtgever aan ons ter beschikking stelt. Wij zijn niet verplicht de correctheid of de betrouwbaarheid na te gaan van de informatie die de opdrachtgever aan ons verstrekt.
  Wij verbinden er ons toe de meeste zorg te besteden aan de uitvoering van de aan ons toevertrouwde opdrachten, rekening houdende met de ter beschikking gestelde middelen, materialen en informatie. De uitvoerig van de toevertrouwde opdrachten vormt voor ons een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis.
  Onze prestaties geschieden op de gevaren en de risico’s van de opdrachtgever.
 3. Wij mogen, onder onze eigen verantwoordelijkheid, alle uit de overeenkomst met de opdrachtgever voortvloeiende opdrachten geheel of gedeeltelijk doen of laten uitvoeren door gevolmachtigden of aangestelden.
 4. De verplaatsingskosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de toevertrouwde opdracht vallen ten laste van de opdrachtgever, en zijn afhankelijk van de plaats van uitvoering.
 5. Wij behouden ons het recht voor om voorschotfacturen op te maken. Wij behouden ons ook het recht voor de geleverde prestaties te factureren naargelang van de uitvoering, zelfs als ze gedeeltelijk gebeuren.
  Vertraging in de uitvoering van de prestaties geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en geeft hen geen recht om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
  Schadevergoeding kan door de opdrachtgever enkel geëist worden, indien zulks uitdrukkelijk en schriftelijk werd bedongen. Gevallen van overmacht sluiten daarenboven alle, ook schriftelijk bedongen, schadevergoeding uit, om het even in welke mate de uitvoering van de overeenkomst erdoor wordt beïnvloed. Staking, lock-out of andere werkonderbrekingen worden als gevallen van overmacht beschouwd.
 6. Onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst.
  De facturen die niet op de vervaldag betaald worden, brengen van rechtswege en zonder aanmaning een netto-intrest op van 10% per jaar vanaf de factuurdatum tot op datum van de algehele betaling.
  Alleen door het feit van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder aanmaning, buiten de intrest, per factuur ook een schadevergoeding verschuldigd van 10%, met een minimum van 75,00 euro en een maximum van 2500,00 euro.
  Alle inningskosten zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.
 7. Bij niet-betaling op de vervaldag van een voorschotfactuur of van een factuur betrekking hebbende op een gedeeltelijke prestatie, behouden wij ons het recht voor om, zonder aanmaning, het saldo van de overeenkomst op te schorten tot de betaling, met inbegrip van intresten, schadevergoeding en kosten, geregeld is, of om het saldo van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken.
  Bij overlijden, faillissement of onbekwaamheid van de opdrachtgever, bij ontbinding of vereffening van de vennootschap of ingeval de opdrachtgever in het kader van de wetgeving betreffende de continuïteit van de onderneming gemachtigd wordt de overeenkomst niet langer uit te voeren, behouden wij ons het recht voor, zonder aanmaning, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
 8. Bij gebrek aan betaling van een factuur op haar vervaldag, worden alle verschuldigde sommen eisbaar, welke betalingsovereenkomst er ook moge gemaakt zijn.
 9. De opdrachtgever kan geen enkel bedrag inhouden als borgsom, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst.
 10. Eventuele bezwaren of klachten moeten, om ontvankelijk te zijn, uiterlijk binnen de drie dagen na het einde van de prestaties, of de ontvangst van de factuur, per aangetekend schrijven meegedeeld worden.
 11. Annulering van de overeenkomst kan slechts voor zover en in de mate dat dit uitdrukkelijk, schriftelijk, voorafgaand en individueel werd overeengekomen en heeft in ieder geval niet voor gevolg dat het betaalde voorschot moet terugbetaald worden. Dit voorschot blijft minstens verworven als schadevergoeding voor het geleden verlies.
 12. In geval van betwistingen of geschillen is het Belgisch recht van toepassing en zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied waarin Brussel gelegen is bevoegd.